1.สมัครเข้าระบบ
2.เข้าระบบด้วยรหัสประจำตัวประชาชน รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด/เบอร์มือถือ
3.เลือกสาขาวิชา
4.ยืนยันการจอง
5.พิมพ์ใบสมัคร
6.ชำระเงินค่าสมัคร ณ งานบริหารการคลัง
7.นำหลักฐานส่งคืน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
*ประกาศรับฉบับใหม่ คลิก!


1.ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน คลิก!
2.ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในวันที่ 19-24 มิ.ย. 2561 เวลา 8:30-15:00 น.

* สาขาอื่นๆ 4 ปี สามารถรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ก.ค. 2561 เวลา 8:30-15:00 น. (ถ้าสาขาวิชาใดรับเต็มจำนวนแล้วจะไม่สามารถรับรายงานตัวได้)