ระบบงานออนไลน์

1.สมัครเข้าระบบ
2.เข้าระบบด้วยรหัสประจำตัวประชาชน รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด/เบอร์มือถือ
3.เลือกสาขาวิชา
4.ยืนยันการจอง
5.พิมพ์ใบสมัคร
6.ชำระเงินค่าสมัคร ณ งานบริหารการคลัง
7.นำหลักฐานส่งคืน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ